Odszkodowanie za upadek na nieodśnieżonym chodniku

Odszkodowanie za upadek na nieodśnieżonym chodniku – kto odpowiada

Z zimową porą roku związany jest obowiązek odśnieżania i odladzania nawierzchni dróg i chodników. Na śliskiej nawierzchni łatwiej o wypadek. Konsekwencjami upadku mogą być urazy ciała, cierpienia psychiczne oraz związana z tym konieczność ponoszenia kosztów leczenia. Od kogo i w jaki sposób można domagać się odszkodowania za upadek na oblodzonym chodniku?

Z zimową porą roku związany jest obowiązek odśnieżania i odladzania nawierzchni dróg i chodników. Na śliskiej nawierzchni łatwiej o wypadek. Konsekwencjami upadku mogą być urazy ciała, cierpienia psychiczne oraz związana z tym konieczność ponoszenia kosztów leczenia. Od kogo i w jaki sposób można domagać się odszkodowania za upadek na oblodzonym chodniku?
Za utrzymanie nawierzchni chodnika w należytym stanie odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości, wzdłuż której przebiega chodnik. Właściwym zarządcą drogi, posesji jest dla chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości – właściciel posesji lub jej zarządca, dla wewnętrznej drogi osiedlowej – podmiot, który zarządza nieruchomością np. spółdzielnia czy też wspólnota, natomiast dla chodników położonych wzdłuż drogi publicznej – zarządca drogi publicznej. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku odśnieżania chodnika, w przypadku gdy na chodniku dopuszczono płatny postój lub parkowanie samochodów. Wskazane podmioty, na których ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku, często korzystają z ochrony ubezpieczeniowej z tytułu posiadanego ubezpieczenia OC. Poszkodowany dochodząc roszczeń z tytułu doznanej szkody, może zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela odpowiedzialnego podmiotu.
Obok regulacji ustawowych, zasady dbałości o utrzymanie chodników mogą zostać określone w regulaminach stanowiących akta prawa miejscowego.
Wskazani wcześniej właściciele i zarządcy ponoszą odpowiedzialność na zasadzie winy, tzn. obowiązek naprawienia szkody może powstać w przypadku działania lub zaniechania podmiotu (niedopełnienia swoich obowiązków). Przypisanie winy sprawcy, musi wiązać się ze spełnieniem łącznie trzech przesłanek tj. powstania szkody, zawinionego działania lub zaniechania oraz istnienia związku przyczynowego między szkodą a działaniem lub zaniechaniem.
Pamiętajmy o tym, że gdy doznamy urazu na skutek zaniedbań osób zobowiązanych do utrzymania chodnika, zadbajmy o odpowiednie udokumentowanie zdarzenia poprzez m.in. wykonanie zdjęć miejsca upadku, znalezienie świadków, spisanie oświadczeń. Zalecamy aby wszelkie dowody zbierać jak najszybciej z uwagi na możliwość uprzątnięcia miejsca zdarzenia przez podmiot zobowiązany. Podobnie z zeznaniami, oświadczeniami świadków udzielającymi pomocy, ponieważ wskazane dowody wraz z upływem czasu ulegają zatarciu. Jeżeli wezwaliśmy służby ratunkowe to również sporządzone notatki będą stanowiły dowód przed sądem, podobnie jak cała dokumentacja medyczna związana z doznanymi na skutek wypadku obrażeniami ciała.
Jakie roszczenia przysługują poszkodowanym? Przede wszystkim można wystąpić o wypłatę odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, ból i cierpienia. Wysokość roszczeń z tytułu zadośćuczynienia uzależniona jest od doznanych na skutek zdarzenia obrażeń ciała, cierpień psychicznych i fizycznych, stopnia odczuwanego dyskomfortu. Istotne znaczenie dla ustalenia kwoty zadośćuczynienia mają zebrane w sprawie materiały dowodowe, w tym przede wszystkim dokumentacja medyczna oraz ustalenia biegłych sądowych. Obok zadośćuczynienia, osoba poszkodowana może domagać się zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. odszkodowania. Najczęściej będą to koszty wizyt lekarskich, zakupu leków, środków opatrunkowych ale również koszty związane z rehabilitacją. Dlatego warto gromadzić rachunki, faktury, paragony aby w pełni wykazać wysokość poniesionej z tego tytułu szkody. Ponadto poszkodowany może wystąpić z roszczeniem o przyznanie renty uzupełniającej, która ma na celu wyrównanie różnicy w osiąganych dochodach przed i po zdarzeniu oraz renty na zwiększone potrzeby mającej na celu zapewnienie środków na poprawę stanu zdrowia poszkodowanego.
W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu likwidacji szkody oraz uzyskania jak najwyższej rekompensaty za doznaną szkodę warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty.

Miałaś/eś wypadek na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Ostrzeszowa, Odolanowa, Nowych Skalmierzyc? Pomożemy. Wstępna analiza sprawy bezpłatnie. Skontaktuj się z nami przez formularz internetowy załączony na stronie. Opisz krótko zdarzenie i wyślij przez formularz.

 

Słowa klucze:
  • odszkodowania Ostrów Wielkopolski
  • odszkodowania Kalisz
  • odszkodowania Odolanów
  • odszkodowania Nowe Skalmierzyce